CÔNG TY LUẬT ÁNH SÁNG VIỆT XIN CẢM ƠN QUÝ KHÁC ĐÃ LỰA CHỌN DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI!

GIẤY PHÉP CON » VĂN BẢN MẪU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------
 
GIẤY VAY TIỀN

Hôm nay, vào hồi …., ngày …. tháng …. năm …..
Tại: ………………………………………………………………………………….....…….
Tôi:
-      Họ và tên: ……………………...... Sinh năm: ………………………..……..…...
-      Số CMND: ………………… cấp ngày …………………. nowi cấp....................
-      Địa chỉ: …………………………………………………………………...........…..
-      Điện thoại: ……………………………………………………………….….....…..
 
Tôi tự nguyện lập Giấy vay tiền này để làm bằng chứng cho việc tôi vay của ông:
-      ………………………………..;         Sinh năm: ………………………....……….
-      Số CMND: ……........, do công an ………….. cấp ngày ……………......……....
-      Địa chỉ: …………………………………………………………………...…..…….
Số tiền vay:
-      Tổng số tiền tôi vay và nhận từ ông ……………… là: ………………………… (Bằng chữ: ……………………………………………………………………..).
-      Hình thức vay: Vay bằng tiền mặt;
Thời hạn vay:
Tôi cam kết vay số tiền của ông Tạ Quang Hiếu trong thời hạn tối đa ….. (…….) ngày kể từ ngày ….. tháng … năm ……. đến đúng …..h ngày …. tháng …. năm …….. sẽ hoàn trả đầy đủ bằng tiền mặt. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Giấy vay tiền này được lập thành 01 bản duy nhất do ông …….………….. giữ.
Khi ký giấy vay tiền này, tôi đã nhận đủ số tiền ……………….. (bằng chữ: ………... …………………………) của ông …………………
Dưới đây tôi xin ký tên xác nhận để làm bằng chứng cho việc vay tiền.

          BÊN CHO VAY                                                                 BÊN VAY
         (Ký, ghi rõ họ tên)                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)
Click để Download 
 Giấy vay tiền - mẫu
    

Gửi bình luận và chia sẻ bài viết này trên:

TIN LIÊN QUAN

Hợp đồng mượn nhà

Hợp đồng cho mượn nhà - mẫu, Hợp đồng cho mượn nhà đất - mẫu

Hợp đồng thuê nhà - mẫu

Hợp đồng thuê nhà - mẫu, mẫu hợp đồng thuê nhà.

Hợp đồng thuê đất - bản mẫu.

Hợp đồng thuê đất - bản mẫu, Hợp đồng thuê đất - mẫu

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Hợp đồng tặng cho - Mẫu, Văn bản mẫu

Hợp đồng vay tiền - mẫu

Hợp đồng vay tiền mẫu dành cho tổ chức với cá nhân hoặc tổ chức với tổ chức

Video clip
Lượt khách truy cập
Đối tác
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Gọi cho chúng tôi: 0936 214 556